อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เกิดขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่ออนุรักษ์อาคารเก่า ซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียงกับ “บ้าน” ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับ และมีพระราชประสงค์ที่จะให้อนุรักษ์ไว้เป็น พิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นเจ้าของที่ดิน

และให้บุคคลตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ร่วมดำเนินการในรูปคณะกรรมการ จัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในปี พ.ศ. 2536 ภายในอุทยานฯ แบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือบริเวณสวนพักผ่อนทั่วไป ที่ตั้งอยู่ทางด้านหน้า จัดเป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนที่แวดล้อมด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิด โดยเฉพาะพันธุ์ไม้หอม อาทิ ชำมะนาด พุด จีบ ปีบ ลั่นทม ฯลฯ และไม้ใหญ่ทั้ง 4 ชนิด คือ โพ ไทร ไกร และกร่าง ทางด้านทิศตะวันออกของ สวนประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี หล่อด้วยโลหะ ประทับนั่งในพระอิริยาบถทรงพระสำราญ เนินดินที่ประดิษฐานพระราชานุสาวรีย์เป็นดินที่นำมาจากทุกที่ที่ เคยเสด็จไปเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศ ส่วนบริเวณอนุรักษ์ไว้ เป็นส่วนที่ประกอบไปด้วยอาคารเก่าแก่ ที่เคยเป็นเรือนบริวารในบ้านของเจ้าพระยาศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษาธิบดี(แพ บุนนาค) อธิบดีกรมพระคลังสินค้าในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งปัจจุบันส่วนที่เป็นเรือนครัว ใช้เป็นอาคารศูนย์ศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) ในส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์มีให้เยี่ยมชม 2 หลัง จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ มีอาคารจำลองบ้านที่เคยประทับอยู่ เมื่อยังทรงพระเยาว์โดยยึดตามแบบที่ปรากฏในหนังสือ “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (พระพี่นางฯ) นับได้ว่าเป็นสถานที่สุดคลาสสิก ที่งดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมโบราณ ท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนจะร่มรื่นของพันธุ์ไม้หลากชนิด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand